همه دوره ها

جریان کسب و کار - شرکت مشاور مدیریت دیجیتال
جریان کسب و کار - شرکت مشاور مدیریت دیجیتال

در این دوره، یک شرکت مشاور دیجیتال را بررسی می کنیم که کارهای خود را به صورت پروژه ای تعریف می کنند.


جریان کسب و کار - مدیریت پروژه ساختمان
جریان کسب و کار - مدیریت پروژه ساختمان

در این جریان کسب و کار، یک شرکت ساختمانی را بررسی می کنیم که در حوزه تجهیزات اداری فعال هستند. آنها هزینه را بر اساس قیمت تخمین می زنند و بر اساس میزان ساعات کاری و مواد استفاده شده از مشتریان هزینه را دریافت می کنند. به عبارت دیگر، فروشنده ای است که همه فعالیت های کارگران را فاکتور می کند. مودو به همه ذی نفعان درگیر پروژه کمک می کند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. معمولا با قراردادی شروع می شود که هزینه مصالح، نرخ کارگران، پیمانکاران فرعی و ... مشخص می شود. سپس به محض تایید مشتری، پروژه ادامه می یابد. می توان نقشه ها و طرح ها را آماده کرده و سپس کارگران بازسازی واقعی را بر اساس آن نقشه ها شروع کنند. مدیر پروژه بر اساس مصالح مصرفی و روزهای پروژه، فاکتور را به مشتری ارسال می کند.

جریان کسب و کار - تولیدی صنعتی
جریان کسب و کار - تولیدی صنعتی

در این دوره، با نحوه پیاده سازی یک جریان کسب و کار تولیدی را خواهیم آموخت. جزیان از طراحی وبسایت شروع شده و درخواست به برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM ارسال می شود. سپس بخش فروش، حسابداری و خرید تمامی مراحل کار را پیش می برند.